Jeff Paulus in Running

5km Lafen - Trainingspläng

Däin Ziel ass e 5km-Laf? Am Coaching Club fënns du däin Trainingsplang.

D´Trainingspläng bauen openeen op. Dat heescht du kanns dech vum Plang 1 bis bei de Plang 4 erop schaffen. Du kanns awer och direkt mat deem Plang starten deen op deng Zielzäit ausgeluecht ass.

Vill Erfolleg bei denge 5km!

Plang 1 - 5km ukommen - Coaching Club
Download
Plang 2 - 5km an 25:00 - Coaching Club
Download
Plang 3 - 5km an 20:00 - Coaching Club
Download
Plang 4 - 5km ënner 20:00 - Coaching Club
Download

Vergiess och net dech richteg a sënnvoll op däi Laftraining ze preparéieren. An dësem Video gesäis du wéi s du dech effektiv, an nëmme 4 Minutten, op d´Lafe kanns virbereeden.

Lafen - Movement Preparation

UPCOMING COURSES

18 Mee
Mët 18:00
15 €
Burn
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
19 Mee
Don 18:00
15 €
Move
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen